خدمات قابل ارائهکشت های میکروبی:

کپک و مخمر

شمارش کلی میکروارگانیسم ها (Total count)

استافیلوکوکوس اورئوس

سالمونلا

لیستریا

کلی فرم مدفوعی

اشرشیاکلی O157:H7

کلستریدیوم بوتولینوم

باسیلوس سرئوس

شمارش سرمادوست ها

 

تشخیص میکروارگانیسم های پاتوژن غذایی با PCR :

 

سالمونلا

لیستریا

اشرشیاکلی O157:H7

استافیلوکوکوس اورئوس

بروسلا

کوکسیلا برونتی

E.coli

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-3 11:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ