کارشناسی ارشد تغذیه جامعه


                    نام درس                       
    طرح دوره       

     طرح درس      نام استاد      
روش های آمار زیستی

مشاهدهمشاهده
اپیدمیولوژی تغذیه

مشاهدهمشاهده
زبان تخصصی پیشرفته

مشاهدهمشاهده
اصول خدمات بهداشتی

مشاهدهمشاهده
ایمنی غذا

مشاهدهمشاهده
تغذیه جامعه

مشاهدهمشاهده
بررسی و ارزیابی وضع تغذیه جامعه

مشاهدهمشاهده
آموزش و مشاوره تغذیه

مشاهدهمشاهده
روش تحقیق در علوم بهداشتی 

مشاهدهمشاهده
برنامه های تغذیه در سطح جامعه

مشاهدهمشاهده
تغذیه گروه های ویژه

مشاهدهمشاهده
تغذیه پیشرفته

مشاهدهمشاهده
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-8 9:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ