کارشناسی تغذیه


    نام درس   
 

       طرح دوره           
corse plane
 
       طرح درس          
lessen plane
 نام استاد             
مبانی روانشناسی 

مشاهدهمشاهده
بیو شیمی مقدماتی

مشاهدهمشاهده
فیزیولوژی

مشاهدهمشاهده
آناتومی

مشاهدهمشاهده
میکروب شناسی عمومی

مشاهدهمشاهده
اکولوژی غذا و تغذیه

مشاهدهمشاهده
بیوشیمی متابولیسم

مشاهدهمشاهده
رژیم درمانی 3

مشاهدهمشاهده
آمار حیاتی

مشاهدهمشاهده
اپیدمیولوژی بیماری ها

مشاهدهمشاهده
میکروب شناسی مواد غذایی

مشاهدهمشاهده
تغذیه اساسی 1

مشاهدهمشاهده
انگل شناسی 

مشاهدهمشاهده
پاتو فیزیولوژی 

مشاهدهمشاهده
اصول ایمنولوژی 

مشاهدهمشاهده
تغذیه اساسی 2

مشاهدهمشاهده
اصول تنظیم برنامه غذایی

مشاهدهمشاهده
شیمی مواد غذایی

مشاهدهمشاهده
اصول و روش های نگهداری مواد غذایی

مشاهدهمشاهده
بهداشت عمومی

مشاهدهمشاهده
اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه غذایی

مشاهدهمشاهده
تغذیه درمانی 1

مشاهدهمشاهده
بیماری های ناشی از سوء تغذیه

مشاهدهمشاهده
بهداشت و مسمومیت غذایی

مشاهدهمشاهده
ارزیابی وضع تغذیه

مشاهدهمشاهده
داروشناسی 

مشاهدهمشاهده
اصطلاحات پزشکی

مشاهدهمشاهده
مدیریت خدمات غذایی 

مشاهدهمشاهده
تغذیه گروه های ویژه

مشاهدهمشاهده
تغذیه درمانی 2

مشاهدهمشاهده
تغذیه در دوره های زندگی 

مشاهدهمشاهده
اصول آموزش و مشاوره تغذیه

مشاهدهمشاهده
خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های بهداشتی

مشاهدهمشاهده
روش تحقیق در علوم بهداشتی 

مشاهدهمشاهده
تاثیر فرایند بر ارزش غذاها

مشاهدهمشاهده 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-8 9:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ