کارکنان دانشکده تغذیه و علوم غذایی


کارکنان حوزه ریاست
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
دکترمحمدحسن افتخاری
ریاست دانشکده
414
فاطمه نوروزی فردمسئول دفتر 384
پریسا آزادمدیر روابط عمومی 380

کارکنان معاونت آموزشی 
دکترزهره مظلوممعاون آموزشی384
زهرا مقدمرئیس اداره آموزش و آمار385
فاطمه جمشیدیکارشناس آموزش 385
مهدی بنیانیکارشناس آزمایشگاه335
راضیه سفیدکارکارشناس گروه بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی331
لیلا محبیکارشناس آزمایشگاه338
آرش بهرامیکارشناس آزمایشگاه338
یاسمین فتحی
کارشناس ارشد کارآموزی
418
آیدا نجفیکارشناس ارشد کارآموزی418
فاطمه شفیعی
کارشناس ارشد کارآموزی418
مهسا زارع
کارشناس گروه تغذیه بالینی418
مریم روستاکارشناس گروه تغذیه بالینی418
عاطفه کهنسالکارشناس گروه تغذیه جامعه331
کارکنان معاونت پشتیبانی
حمید رضا رفیعیمعاون پشتیبانی
388
زهرا بیگیرییس حسابداری381
پریسا آزادرئیس امور اداری 380 
نگار اکبریکارشناس امور اداری382
حسین کاظمی
مسئول انبار379
امین سامانیان
کارپرداز334
فاطمه رستمیمسئول دبیرخانه384
فاطمه نوروزی فردمتصدی امور دفتری384
فاطمه کیهانماشین نویس347
کارکنان معاونت فرهنگی
دکتر مرضیه اکبرزاده
معاون فرهنگی325
سوسن زارعکارشناس فرهنگی382
کارکنان معاونت تحصیلات تکمیلی
پریسا آزادکارشناس  تحصیلات تکمیلی380
کارکنان معاونت پژوهشی
دکترسیدمحمدمظلومیمعاون پزوهشی321
زیبا فیروزیکارشناس  امورپژوهشی383
مرتضی زارعکارشناس دفتر Metrio330
احمدرضا همتیکارشناس It395
کارکنان واحد خدمات عمومی
علی مباشرنیروی خدماتی384-347
حبیب سیاهپورنیروی خدماتی384-347
محمد سعید زارعنیروی خدماتی384-347
محمدرضا محرابینیروی خدماتی384-347


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-28 12:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ