کارکنان دانشکده تغذیه و علوم غذایی


کارکنان معاونت آموزشی
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
زهرا مقدمرئیس اداره آموزش و آمار385
فاطمه جمشیدیکارشناس آموزش 385
مهدی بنیانیکارشناس آزمایشگاه335
راضیه سفیدکارکارشناس گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی331
لیلا محبیکارشناس آزمایشگاه338
آرش بهرامیکارشناس آزمایشگاه338
یاسمین فتحی
کارشناس ارشد کارآموزی
418
فاطمه شفیعی
کارشناس ارشد کارآموزی418
مهسا زارع
کارشناس گروه تغذیه بالینی418
مریم روستاکارشناس گروه تغذیه بالینی418
عاطفه کهنسالکارشناس گروه تغذیه جامعه331
کارکنان معاونت پشتیبانی
حمید رضا رفیعیمعاون388
زهرا بیگیرییس حسابداری381
پریسا آزادرئیس امور اداری 380 
نگار اکبریکارشناس امور اداری381
حسین کاظمی
مسئول انبار379
امین سامانیان
کارپرداز334
فاطمه رستمیمسئول دبیرخانه384
فاطمه نوروزی فردمتصدی امور دفتری384
فاطمه کیهانماشین نویس347
کارکنان معاونت فرهنگی
سوسن زارعکارشناس فرهنگی382
کارکنان معاونت تحصیلات تکمیلی
پریسا آزادکارشناس  تحصیلات تکمیلی380
کارکنان معاونت پژوهشی
زیبا فیروزیکارشناس  امورپژوهشی383
مرتضی زارعکارشناس دفتر Metrio330
احمدرضا همتیکارشناس It395
کارکنان واحد خدمات عمومی
علی مباشرنیروی خدماتی384-347
حبیب سیاهپورنیروی خدماتی384-347
محمد سعید زارعنیروی خدماتی384-347
محمدرضا محرابینیروی خدماتی384-347


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-23 9:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ