راهبرد ها

راهبردها

1-     آموزش

2-     مشاوره

3-     نگارش

 


خدمات

در سه سطح قابل ارایه می باشد

 

اول

در سطح کارشناسی

دوم

در سطح کارشناسی ارشد

سوم

در سطح دکتری و اعضای هیات علمی

 

فعالیت ها در دو دسته آموزشی و پژوهشی ارائه خواهند شد.

آموزشی

دوره های آموزشی

-          آشنایی با طراحی و روش شناسی مطالعات مداخله ای در علوم پزشکی

-          مقاله نویسی با رویکرد مطالعات بالینی

-          اشنایی با اصول مرورهای ساختار یافته و متاانالیز

 

پژوهشی

مشاوره در زمینه

-          طراحی مطالعات مداخله ای بالینی

-          نگارش پیش نویس مرورهای نظام مند مبتنی بر مطالعات مداخله ای

-          تحلیل اماری داده های مربوط به کارازمایی های بالینی

نگارش

-          پروتکل مرورهای نظام مند مبتنی بر مطالعات مداخله ای

-          نگارش مقالالت مستخرج از مطالعات کارازمایی بالینی و مرور های ساختار یافته

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-7 12:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ