آموزش ضمن خدمت


رابط آموزش: فاطمه نساء رستمی

 محل خدمت : دانشکده تغذیه و علوم غذایی

 تلفن: 7251007 داخلی 389

  اعضاء کمیته:

  زهرا مقدم، فاطمه شفیعی ، فاطمه نوروزی ، فاطمه کیهان و پریسا آزاد

  معرفی واحد:

  امروزه نیروی انسانی ارزشمندترین سرماه هر سازمان است و ارتقاءأ توان مهارتی و انطباق پذیری آنان شرط لازم برای دستیبای به اهداف هر سازمان می باشد. با توجه به موارد فوق و اهمیت آموزش، واحد آموزش کارکنان در جهت برنامه ریزی دوره های آموزضی مرتبط گام بر می دارد. با افزایش سطح علمی کارشناسان و کارکنان عزیز در دانشکده تغذیه و علوم غذایی این سازمان را در دسترسی به اهداف یاری رساند.

شرح وظایف :

 برگزاری کارگاه های آموزشی- تهیه و تایید پمفلت های آموزشی، نیازسنجی آموزش کارکنان شاغل در دانشکده، ارتقاء سطح آگاهی کارکنان در مسائل علمی روز، شرکت دادن کارکنان دانشکده در دوره های آموزشی تعیین شده در سطح استان می باشد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-26 12:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ