فرایند های معاونت آموزشی
 
انتخاب واحد دانشجویان

انتقال دانشجو به صورت مهمان

بازدید از کارخانجات جهت واحد کارآموزی

برنامه ریزی کیلینیک تغذیه

تهیه و تنظیم برنامه امتحانی

تهیه پروتکل

حذف نهایی درس

واحد کارآموزی بیمارستان دانشجویان  کارشناسی 

درخواست کار دانشجویی

گزارش نمرات دروس به صورت ناتمام

سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان جهت کارآموزی

تطبیق دروس دانشجویان میهمانی و انتقالی

فرآیند اخذ همزمان دروس هم نیاز

ارزشیابی الکترونیکی اساتید توسط دانشجویان

برگزاری امتحان و تصحیح اوراق آن

برنامه ریزی امتحانات دانشجویان

تهیه و تدوین برنامه آموزشی دانشجویان 

تایپ نامه و ارسال نامه

جلسات شورای آموزشی – پژوهشی

تصحیح آزمون

تکثیر سوالات امتحانی

تهیه و تدوین لاگ بوک

مکاتبات کارآموزی بهداشت واحد خانه سالمندان

مکاتبات کارآموزی بهداشت واحد مدرسه

مکاتبات کارآموزی بهداشت واحد مرکز بهداشت

مکاتبات نقل وانتقالات جهت کارآموزی

همکاری و هماهنگی با اداره مشاوره دانشجویی در ارتباط با خدمات مشاوره ای

کارآموزی دانشجویان در بیمارستان

گروه بندی دانشجویان کاراموزی بالینی وبهداشت

گزارش فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی

گواهی اشتغال به تحصیل

 برگزاری کارگاه های مهارت بالینی

معرفی دانشجویان جهت شرکت در جشن دانش وپویش

ویرایش Log book

ویزیت مراجعین در کلینیک تغذیه دانشکده
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-19 13:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ