ترکیب کمیته پیشنهادات دانشکده

 1- اعضاي كميتــه تخصصي نظام پذيــرش و بررسي پيشنهادها عبارت است از :
الف) دبیر کمیته

ب ) نماینده تام الاختیار کلیه معاونین دانشگاه که از بین کارشناسان خبره در امور مربوط به حوزه تحت پوشش آن معاونت بعنوان عضو کمیته انتخاب می گردند.


وظايف كميته پذيرش و بررسي پيشنهادها

1-اجرای برنامه های تشویقی و زمینه سازی فرهنگی و آموزشی برای برانگیختن کارکنان به ارائه پیشنهاد .
2- ساماندهی چگونگی دریافت، ثبت، رسیدگی و پذیرش یا رد پیشنهادها و پاسخ دادن به پیشنهاددهندگان و نظارت بر انجام امور
3- رسيدگي (درخواست اصلاح ، تأیید ، ارجاع كارشناسي ، رد) نسبت به طرحهاي پيشنهادي كه نياز به تصميم گيري كميته تخصصي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادها دارد.
4- ارجاع طرحهاي پيشنهادي به افراد يا گروههاي كارشناسي از طريق دبيرخانه نظام پيشنهادها در صورت لزوم.
5- بررسي پيشنهادهاي  دریافت شده از کارکنان دانشکده و و يا خارج از دانشکده(ارباب رجوع، دانشجویان )

6-ابلاغ دستور اجرای پیشنهادها پذیرفته شده در کمیسیون تحول اداری به واحدهای مربوطه.
7- اخذ نظرات حوزه ها و واحدهای ذیربط در خصوص قابلیت اجرایی پیشنهادها مورد تأیید در کمیته جهت ارائه به کمیسیون تحول اداری.
8- پیش بینی ساز و کار مناسب برای اعطای پاداش و جایزه به پیشنهادهای پذیرفته شده در سطح دانشکده و دانشگاه و نظارت بر آن.
9- برنامه ريزي ساليانه جهت توسعه نظام پذیرش و بررسی پيشنهادها.
10- تدوین برنامه های اطلاع رسانی برای معرفی فعالیت های کمیته نظام پذیرش وبررسی پیشنهادها ( با همکاری واحد روابط عمومی دانشکده  .
11- برگزاری مراسم وجشنهای لازم جهت قدردانی از کارهای برجسته پیشنهاددهندگان .
12- پیگیری و نظارت برحسن اجراي پيشنهادهاي پذیرفته شده .

وظايف دبيرخانه کمیته پذیرش و بررسی پيشنهادها

شرح وظايف دبير كميته نظام پيشنهادات


1- دريافت پيشنهاد از كاركنان و رسيدگی به آن ها
2-راهنماي پيشنهاد دهندگان در رفع اشكال و تكميل فرم پيشنهادها
3-هماهنگي هاي لازم با اعضاي جلسه جهت تشكيل جلسات
4-طرح پيشنهاد در كميته بر اساس نوبت
5- اعلام نتايج بررسي پيشنهادها به پيشنهاددهندگان
6- ارسال پيشنهادهاي مصوب جهت اجرا به قسمت هاي ذيربط
7- پيگيري پرداخت پاداش ها و حق الزحمه ها
8-ثبت و حفظ سوابق پيشنهادها
9-تهيه صورت جلسه كميته
10-تهيه و تنظيم انواع فرم هاي پيشنهادها
11-تهيه گزارش عملكرد ماهيانه
12-تعيين پيشنهادهاي برتر در سطح دانشکده

13- اجرای برنامه های تشویقی و زمینه سازی فرهنگی و آموزشی برای برانگیختن کارکنان به ارائه پیشنهاد .

14-اطلاع رسانی برای معرفی فعالیت های کمیته نظام پذیرش وبررسی پیشنهادها ( با همکاری واحد روابط عمومی دانشکده  .

 

وظایف کارشناسان عضو کمیته پذیرش وبررسی  پيشنهادها (اعضای ثابت وموقت)

1- بررسی دقیق پیشنهادها از نظر فنی ، علمی ، عملی و قانونی .
2- تعیین کارشناسان ویا متخصصین مورد نیازجهت  بررسی پیشنهادهای خاص از طریق حوزه معاونت مربوطه در دانشگاه .
3- بررسی وانجام محاسبات مورد نیاز به منظور تشخیص اقتصادی بودن پیشنهاد و تعیین هزینه های اجرای آن در موارد لازم .
4- تعیین آثار ونتایج اجرائی هر پیشنهاد .
5-تعیین روشهای مطلوب اجرای هر پیشنهاد .
6-تعیین امتیاز پیشنهادهای مورد پذیرش در سطح دانشکده جهت محاسبه میزان پاداش جهت اعطا به پیشنهاد دهنده .
7- تهیه و ارائه گزارش مستدل به کمیته و آمادگی برای دفاع از نظرات کارشناسی  .
8-شرکت فعالانه اعضای ثابت درجلسات کمیته .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-16 9:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ