زمينه هاي مناسب جهت ارائه پيشنهاد


1-افزایش كیفیت و كمیت خدمات دانشگاه و دانشکده  در زمینه هاي )بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی، توسعه مدیریت و منابع، دارویی، فرهنگی و دانشجویی و ...(

2- صرفه جویی در هزینه هاي عملیاتی و غیرعملیاتی و كاهش هزینه هاي سربار و مصرف بهینه منابع

3-سرعت بخشیدن به عملیات و خدمات ارایه شده در دانشگاه و دانشکده

4-پیشگیري از كارهاي موازي و دوباره كاري و كاهش مراجعات پی در پی ارباب رجوع

5-ابداع روشهاي تازه براي افزایش رضایت مراجعان

6-بهبود امور رفاهی كاركنان

7- دلپذیر كردن محیط كار و بسط روابط انسانی مطلوب در میان كاركنان

8-جلب حمایت و پشتیبانی مردمی براي خدمات و فعالیتهاي دانشگاه و دانشکده

9- خلاقيت و نوآوري در ارائه پیشنهاد

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-16 9:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ