کارکنان معاونت آموزشی
نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتشماره تماس
زهرا مقدمرئیس اداره آموزش و آمارکارشناس تغذیه385
فاطمه جمشیدیکارشناس آموزشکارشناس بهداشت محیط385
مهدی بنیانیکارشناس آزمایشگاهکارشناس ارشد ایمنی شناسی335
لیلا محبیکارشناس آزمایشگاهکارشناس صنایع غذایی338
آرش بهرامیکارشناس آزمایشگاهکارشناس صنایع غذایی338
راضیه سفیدکارکارشناس گروه بهداشت و ایمنی مواد غذاییکارشناس ارشد بهداشت محیط
331
یاسمین فتحی
کارشناس ارشد کارآموزی
کارشناس ارشد تغذیه
418
آیدا نجفیکارشناس ارشد کارآموزیکارشناس ارشد تغذیه418
فاطمه شفیعی
کارشناس ارشد کارآموزیکارشناس ارشد تغذیه418
مریم روستاکارشناس گروه تغذیه بالینیکارشناس تغذیه418
عاطفه کهنسالکارشناس گروه تغذیه جامعهکارشناس تغذیه331
عهدیه مرادی
کارشناس آموزشکارشناس تغذیه385
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-6 10:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ