هدف :

اين عنوان دربرگيرنده وظايفي است که شاغل آن تحت نظارت کلي رياست دانشکده امور پشتيباني را اعم از تدوين طرح وبرنامه ، ارتباط و هماهنگي درون بخشي وبرون بخشي ونظارت بر امور اداري مالي دانشکده را سرپرستي مي نمايد.

 وظايف :

1- نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي اداري مالي ومراقبت در حفظ رعايت مقررات مربوطه

    2-برنامه ريزي وسازماندهي فعاليتهاي مربوطه وتعيين وظايف وصدور مسئوليتها واختيارات واحدهاي تحت سرپرستي

    3-پيش بيني و نظارت بر تنظيم واجراي بودجه

    4-تشخيص نياز، تعيين اولويتها ونظارت بر خريد

    5-تأمين نيروي انساني مورد نياز

    6-ايجاد راهکار وفضا مناسب در جهت رضايتمندي پرسنل وتکريم ارباب رجوع

    7-نظارت بر آموزش ضمن خدمت پرسنل وارزشيابي کارکنان تحت پوشش

    8-ايجاد ارتباط وهماهنگي با ديگر معاونتها وبخشهاي دانشکده با توجه به خط مشي تعيين شده

    9-شرکت در سمينارها ، کميسيونها وجلسات مختلف وتهيه گزارش

 

 واحدهاي تحت پوشش

 امور عمومي:

-         نظارت بر انجام فعاليتهاي مالي

-         تهيه وتنظيم بودجه

-         حفظ اموال وکنترل اموال منقول وغير منقول

-         نظارت بر انجام امور تدارکاتي

-         مراقبت وتوزيع کالا وملزومات وکنترل موجودي انبار

-         مراقبت در انجام سريع ثبت ، توزيع وتحرير نامه ها

-         انجام امور پرسنلي کارکنان ، حضور وغياب ، مرخصي و...

-         مراقبت در حسن انجام تعميرات وامور تأسيساتي واحد

-         نظارت بر امور نگهباني ، نقليه وخدمات عمومي دانشکده

نمونه وظايف ومسئوليت ها:

-         نظارت بر حسن جريان کليه امور پشتيباني واحدهاي تحت سرپرستي

-         سازماندهي فعاليتهاي مربوطه تقسيم وکار وتعيين وظايف و ومسئوليت واختيارات واحدهاي تحت پوشش

-         برنامه ريزي در تهيه وتنظيم بودجه

-         شرکت در جلسات وسمينارهاي مربوطه

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-23 8:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ