پیام معاونت 

تحقیق و پژوهش از گذشته تا به امروز با آدمی همراه بوده است و انسان با روش های مختلف آن را انجام داده است که باعث پیشرفت علم بشری می گردیده است . تحقیق هم  از دیدگاه فردی و هم اجتماعی یک ضرورت محسوب می شود که خود منجر به رشد و تکامل انسان می گردد. تحقیق مایه حیات علم می باشد امروزه برجسته ترین شاخص بالندگی و توسعه یافتگی یک کشور را در توانایی های فن آوری و پژوهش های علمی و کاربردی آن جامعه باید جستجو کرد. پژوهش در امر توسعه پایدار نقش مهمی ایفا می کند که باعث بهبود وضع زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد آن جامعه می گردد. خود پژوهش فرآیند مستمر و مداوم است که به تکامل معنوی و حرفه ای پژوهشگر منجر می شود و به فرد این امکان را می دهد که با دنیای اطراف خود ارتباط بهتری برقرار کند.


آدرس دهی دقیق مقاله

گروه .... ، دانشكده تغذیه وعلوم غذایی، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران

Department of …, School of Nutrition and food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-3 10:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ